go to content

Menu

Loppuraportti

Panumajärven ja -ojan kunnostuksen yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa selvitettiin Panumajärven ja -ojan kunnostusmahdollisuuksia. Tavoitteena oli löytää keinoja, millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa.

Panumajärven ja -ojan kunnostuksen yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa selvitettiin Panumajärven ja -ojan kunnostusmahdollisuuksia. Tavoitteena oli löytää keinoja, millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Hankkeessa tehtiin Panumajärven pohjan sedimenttitutkimus, jossa tutkittiin pohjalietteen koostumus. Tutkimuksen perusteella voitiin määrittää kuormituksen nykytilaa ja suunnitella kunnostusmahdollisuuksia.

Panumaojan kunnostustarveselvityksessä tutkittiin Panumaojan nykytila, merkittävimmät kuormittajat, annettiin virkistyskäytön ja ekologisen tilan parantamiseksi toimenpide-ehdotukset ja alustava arvio kunnostuksen kustannuksista. Tuloksena arviotiin eri kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta sekä kunnostuksen realistisia tavoitteita. Lisäksi selvitettiin Panumaojan suussa olevan pohjapadon alkuperä ja rakennettiin veden korkeuden mittauspiste.

Kaikkien näiden tulosten perusteella teetettiin suunnitelma Panumaojan kunnostukseen ja suunniteltiin uusi investointihanke Panumaojan kunnostuksen toteuttamiseksi. Hanke onnistui suunnitelmien mukaisesti, kaikki työt saatiin teetettyä kustannusarvioiden mukaisesti. Lisäaikaa tarvittiin, koska Panumaojan kunnostussuunnitelma vaati maastotöitä. Panumajärvi ry:n hankkeiden ja toimien rinnalla saatiin vireille Suomen Metsäkeskuksen hallinnoima luonnonhoitohanke.

Luonnonhoitohankkeessa rakennetaan kaikkiin neljään Panumajärveen laskevaan ojaan kosteikot estämään kiintoainesten ja ravinteiden kulkeutumista järveen. Kaikki nämä toimenpiteet tukevat yhteistä ponnistelua koko Panumaojan valuma-alueen kunnostamiseksi. Koska vesistöjen tila paranee, myös niiden virkistyskäyttö paranee. Hankkeesta hyötyvät alueen asukkaiden lisäksi myös Kipinän ja muiden lähialueiden asukkaat sekä matkailijat. Vesistön kunnostuksesta hyötyy myös kalasto ja linnusto sekä muu luonnon monimuotoisuus.

Hankkeen loppuraportti on julkaistu Panuman netissä. Lue raportti sivuiltamme.

Lataa  Panumajärven ja -ojan kunnostushankkeen loppuraportti .pdf-tiedostona tästä: loppuraportti.pdf