go to content

Menu

Järven tila kunnostamishankkeen alkaessa

ELY-keskuksen Hertta–tietojärjestelmässä löytyy Panumajärveltä otettuja vesinäytetietoja vuosilta 1970 – 2010 yhteensä 13 kpl. Näistä 9 näytettä on otettu vuoden 2000 jälkeen.

Levähaittarekisterissä havaintoja Panumajärveltä on vuosilta 1996 ja 2000.

Panumajärveä ei ole luokiteltu ekologiselta tilaltaan vähäisen aineiston vuoksi. Olemassa olevan vähäisen aineiston perusteella järven luokka kuitenkin näyttäisi asettuva hyvän ja tyydyttävän luokan välille.

Järven kokonaisfosforipitoisuudet ilmentävät hyvää tilaa ja kokonaistyppipitoisuudet puolestaan tyydyttävää tilaa. Klorofylli-a -pitoisuudet ilmentävät tyydyttävää tilaa. Kesäkuukausina 2000-luvun jälkeen mitatut kokonaisfosfori ja kokonaistyppi ovat reheville vesille tunnusomaisia. Järvellä on ollut talvisin happiongelmia. (Lähde 1)

Panumajärvestä vuonna 2012 otettujen vesinäytteitten perusteella kokP-pitoisuudet eivät mainittavasti kohonneet loppukesää kohti. Kesäkuun puolenvälin tienoilla otetussa näytteessä kokP oli 36 µg/l  ja 25.7 vastaava pitoisuus oli 39 µg/l. Kuukautta myöhemmin kokP laski 35 µg/l. KokP-pitoisuudet ovat hieman keskimääräistä alhaisemmalla tasolla (kuva 4). Klorofylli-a:n pitoisuus oli 2012 loppukesän mittauksissa korkeimillaan 23 µg/l ja alhaisimmillaan heinäkuun alussa 8,5 µg/l.

Panumajärven vesi on varsin rautapitoista ja humuksen värjäämää. Rautapitoisuus kohoaa talvikausina heikon happitilanteen seurauksena. Vuoden 2010 avovesikauden väriluku oli 160 mgPt/l, joka ilmentää hyvin humuspitoista vettä. Talvikausina väriluku on Panumajärvessä tätäkin korkeampi. Korkea rautapitoisuus rajoittaa varsinkin monien lohikalojen menestymistä ja aiheuttaa häiriöitä niiden lisääntymisessä. (Lähde 2) 

PANUMANJÄRVEN KUNNOSTAMISHANKKEEN ASIAKIRJAT