go to content

Menu

PANUMANJÄRVEN JA PANUMANOJAN KUNNOSTAMINEN

 

Panumanjärvi on Pudasjärven neljänneksi suurin järvi, jonka ympärillä on Panuman ja Levo-ojan kylä. Vakituista asutusta on n. 40 taloutta ja kesäasuntoja n. 50. Panumanjärven kunnostusta on tehty asukkaiden toimesta omatoimisesti vesikasvillisuutta niittämällä ja roskakalaa nuottaamalla vuosikymmenten ajan. Elyn hankkeiden avulla on tehty koekalastusta ja saatu selvyys kalakannasta, joka on hyvä.

Panumaoja on kokonaispituudeltaan n.22 km. Panumaoja on tyypiltään keskisuuri turvemaiden joki ja se on ekologiselta tilaltaan luokiteltu tyydyttävässä tilassa olevaksi. Panumaojaan laskee paljon suo- ja metsäojituksista peräisin olevia ojia ja puroja ja koko valuma-alueen laajuus on n. 130 km2.  Panumaojalle on tehty paikoin rajujakin perkaustoimia, jotka ovat muuttaneet uomaa voimakkaasti rännimäiseksi. Osa koskialueista on myös hävinnyt veden laskemisen seurauksena.

Panumanjärven ja Panumanojan kunnostushankkeet

Panumajärvi ry hallinoi kahta vesistöjen kunnostushanketta vuosien 2015-2019 aikana. Mukana toteuttamassa olivat Ala-kollajan osakaskunta, Poro-Panuma, Metsähallitus, Vapo ja Pudasjärven osuuspankki.

Panumajärven ja -ojan kunnostuksen esiseslvityshankkeessa selvitettiin Panumajärven ja -ojan kunnostusmahdollisuuksia. Tavoitteena oli löytää keinoja, millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Hankkeessa tehtiin Panumajärven pohjan sedimenttitutkimus, jossa tutkittiin pohjalietteen koostumus. Tutkimuksen perusteella voitiin määrittää kuormituksen nykytilaa ja suunnitella kunnostusmahdollisuuksia.

Panumaojan kunnostustarveselvityksessä tutkittiin Panumaojan nykytila, merkittävimmät kuormittajat, annettiin virkistyskäytön ja ekologisen tilan parantamiseksi toimenpide-ehdotukset ja alustava arvio kunnostuksen kustannuksista. Tuloksena arviotiin eri kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta sekä kunnostuksen realistisia tavoitteita. Lisäksi selvitettiin Panumaojan suussa olevan pohjapadon alkuperä ja rakennettiin veden korkeuden mittauspiste.

Panumanojan kunnostusta

Kaikkien näiden tulosten perusteella teetettiin suunnitelma Panumaojan kunnostukseen ja suunniteltiin uusi investointihanke kunnostuksen toteuttamiseksi. Panumanojan kunnostuksen investointihankkeen toimenpiteinä tehtiin kunnostus eri toimenpiteiden avulla mm. kiveäminen sekä virranohjainten, pohjakynnysten ja suojakuoppien rakentaminen. Joen kalaston elinolosuhteita ja lisääntymisalueita pyrittiin parantamaan. Joen luonnonmukaisuutta pyrittiin palauttamaan aiemmin jokeen tehtyjen rajujen perkauksien jälkeen. Kalataloudellisen kunnostuksen työnohjauksesta vastasi ProAgria Oulu ry / Oulun Kalatalouskeskuksen asiantuntijat. Kunnostustoimet tehtiin kaivinkonetyönä joenuomassa. Talkootyönä kaadettiin puita kunnostettavilta alueilta Panumanojan rantapenkalta ja kaivinkoneen kulku-uralta kunnostustoimien tarpeen mukaan. Panumanojan rannoilta raivattiin veneilyä haittaavia kaatuneita puita koko ojan matkalta. Toimenpiteillä parannettiin kulkuolosuhteita ojalla ja virkistyskäyttöä uomalla. Panumanjärven vedenkorkeutta seurattiin vapaan veden aikaan viikoittain koko kunnostushankeen ajan. Hanke onnistui suunnitelmien mukaisesti.

Särkiojan kosteikko juuri rakennettuna

Panumajärvi ry:n hankkeiden ja toimien rinnalla saatiin vireille Suomen Metsäkeskuksen hallinnoima luonnonhoitohanke. Luonnonhoitohankkeessa rakennettiin kolmeen Panumajärveen laskevaan ojaan kosteikot estämään kiintoainesten ja ravinteiden kulkeutumista järveen. Kaikki nämä toimenpiteet tukevat yhteistä ponnistelua koko Panumaojan valuma-alueen kunnostamiseksi. Koska vesistöjen tila paranee, myös niiden virkistyskäyttö paranee.

Hankkeiden materiaali ja tehtyjä tutkimusraportteja löytyy raportteja välilehdeltä.

Yhdessä Panumajärvi hyvään kuntoon

Kaikkien järven ympäristön asukkaiden ja mökkiläisten kannattaa jatkaa roskakalan pyyntiä omatoimisesti katiskoilla ja verkoilla. Varsinkin lahnojen poisto on tärkeää. Vesikasvillisuutta kannattaa poistaa kesällä sieltä, missä se on virkistyskäytön haittana. Talvella jäänpäältä kannattaa poistaa kaikki mahdollinen kasvimassa, tämä parantaa järven happitilannetta. 

Vesikasvillisuuden poistoon niittokone ja vene ovat koko Ala-Kollajan kalastusalueen alueella käytettävissä. Varaa koneelle käyttöaika Aili Jussilalta p. 0400 138224 

Niittokone ja vene on kaikkien Ala-Kollajan vesialueella lainattavissa