go to content

Menu

Panumanjärven ja Panumanojan kunnostushanke

Hankkeen taustaa

 

Panumajärven ympäristön vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat kokoontuivat keskustelemaan järven kunnosta ja sen hoitomahdollisuuksista 20.7.2011 osana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ”Tiedottamalla parempaan vesien tilaan” -hanketta.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämässä järvi-illassa todettiin, että kyläläiset ja mökkiläiset haluavat osallistua Panumajärven kunnostamiseen. Yhteistyötahona toimii  Panumajärvi ry

Panumanjärvi on Pudasjärven neljänneksi suurin järvi, jonka ympärillä on Panuman ja Levo-ojan kylä. Vakituista asutusta on n. 40 taloutta ja kesäasuntoja n. 50. Panumanjärven kunnostusta on tehty asukkaiden toimesta omatoimisesti vesikasvillisuutta niittämällä ja roskakalaa nuottaamalla vuosikymmenten ajan. Elyn hankkeiden avulla on tehty koekalastusta ja saatu selvyys kalakannasta, joka on hyvä. Marraskuussa 2014 Vyyhti -hanke piti järven kunnostuksesta keskustelutilaisuuden.

Illan tuloksena selvisi, että olisi tarpeen tehdä esiselvitys, jossa selvitetään järven pohjasedimentin koostumus, ojansuun padon poiston mahdollisuus sekä saisiko Metsäkeskuksesta luonnonhoitohanketta metsäojituksien vesiensuojeluun. Myös Panumanojan kunnostustarveselvitys olisi hyvä vetää samaan yhteyteen. Panumanoja on luokiteltu vesienhoitoon liittyvässä toimenpidesuunnitelmassa -2015 tyydyttävään tilaan. Ojaa rasittavat turvetuotanto, metsätalous ja 1970-luvulla tehty ruoppaus ja oikaisukanava. Kanava on myöhemmin padottu, mutta alkuperäinen uoma kaipaa kunnostusta. Panumanoja laskee Iijokeen ja on yhteydessä Kipinän koskien kalastusalueeseen.

Panumajärvi ry:n yleiskokous valtuutti 14.1.2015 yhdistyksen hallituksen viemään esiselvityshanketta eteenpäin. Panumajärven valuma-alueen luonnonhoitohankkeen mahdollisuutta selviteltiin Metsäkeskuksen toimesta.

Panumanjärven ja –ojan kunnostuksen yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa selvitettiin Panumanjärven ja –ojan kunnostusmahdollisuuksia. Tavoitteena oli löytää keinoja millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttö mahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Tässä ympäristöprojektissa tehtiin Panumanjärven pohjan sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys. Panumanojasta selvitettiin merkittävimmät kuormittajat, annettiin toimenpide-ehdotukset ja alustava arvio kunnostuksen kustannuksista virkistyskäytön ja ekologisen tilan parantamiseksi. Lisäksi selvitettiin Panumanojan suussa olevan pohjapadon alkuperää. Tuloksena arvioitiin eri kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta, sekä tavoitteita mitä kunnostuksella on realistista saavuttaa. Järven sedimenttitutkimuksessa tutkittiin pohjalietteen koostumus josta voidaan määrittää kuormituksen nykytilaa. Tämän perusteella voidaan suunnitella kunnostusmahdollisuuksia.

Kyläyhdistys ja järven ympäristön asukkaat ovat sitoutuneet omien resurssien mukaan jatkamaan kunnostustöitä kehittämishankkeessa tulleiden mahdollisuuksien perusteella. Tavoitteena onkin jatkaa töitä investointihankkeen avulla. Kunnostettu Panumajärven vesistö lisää kylän viihtyvyyttä niin vakituisille asukkaille kuin mökkiläisillekin. Järvellä käy myös paljon lähialueiden asukkaita uimarannalla uimassa, kalastamassa ja retkeilemässä. Panmanojan kunnostuksen myötä toivotaan sen ekologisen tilan ja alkuperäisen uoman palautuvan sekä ojan virkistyskäytön, kuten kalastuksen, metsästyksen ja veneilyn paranevan. Ojaan mahdollisesti palautettavien nivojen odotetaan myös vaikuttavan Panumajärven alivedenpintaa nostavasti.

Panumajärven ja -ojan kunnostushanke sai jatkoaikaa 31.5.2018 saakka. Oulun kalatalouskeskukselta saatiin Panumanojan kunnostussuunnitelma. Tavoitteena on ennallistaa Panumanojan ruopattuja nivoja ja palauttaa vesistön monimuotoisuutta. Suunnitelmassa esitettyjen kunnostustoimien toteuttamisen mahdollistamiseksi Panumajärvi ry on hakemassa uutta investointihanketta Oulun Seudun Leader toimintaryhmältä, joka on jo alustavasti antanut positiivista viestiä rahoituksesta. Aika näyttää saadaanko rahoitusta ja lupa kunnostukselle. Hankkeen etenemisestä löytyy ajankohtaista tietoa yhdistyksen nettisivuilta.

Panumajärven osalta Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen toimesta on aloitettu luonnonhoitohanke kaikkiin Panumajärven laskuojiin. Järven tuntumaan tehdään kosteikkoja ja laskeutusaltaita, jotka sitovat kiintoainesta ja ravinteita sekä hapettavat vettä. Särkiojalle on tehty kosteikkoja syksyllä 2017. Petäjäojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan kunnostustyöt alkavat 2018. Toteuttajana on Vapo Clean Waters. Käykää katsomassa uusia kosteikoita. 

Kaikkien järven ympäristön asukkaiden ja mökkiläisten kannattaa jatkaa roskakalan pyyntiä omatoimisesti katiskoilla ja verkoilla. Varsinkin lahnojen poisto on tärkeää. Vesikasvillisuutta kannattaa poistaa kesällä sieltä, missä se on virkistyskäytön haittana. Talvella jäänpäältä kannattaa poistaa kaikki mahdollinen kasvimassa, tämä parantaa järven happitilannetta.

Uusi niittokone ja vene ovat koko Ala-Kollajan kalastusalueen alueella käytettävissä.
Varaa koneelle käyttöaika Aili Jussilalta p. 0400 138224.

LATAA TÄSTÄ PDF-TIEDOSTONA  Panumaojan kunnostussuunnitelma 15.11.2017  (tulossa)

Panumaojan kunnostustarveselvitys ja Panumajärven sedimenttitutkimus -raportti on valmistunut. Lue  raportin yhteenveto tästä --> (tulossa)

Panumanjärven sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys -raportti kokonaisuudessaan tästä --> (tulossa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksellään 29.1.2015 myöntänyt tukea Panumanjärven ja -ojan kunnostushankkeeseen. Tukea myönnettiin 8844,12 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 80 prosenttia (EU+valtio) hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
 Lue  Hanketukipäätös kokonaisuudessaan tästä --> (.pdf -tiedosto)